top of page
IMG_0209.jpg

Photo taken in October 2017. From left to right: Yuewen's wife, Yuewen, Ruihan and Hanghui.

IMG_0297.jpg

Photo taken in August, 2018. From left to right: Chengliang, Hanghui, Ruihan, Xin and Jiaji.

IMG_0066.jpg

Photo taken in April, 2019. Clockwise from left: Jiaji, Yifan, Ruihan, Hanghui, David, Xiaoxuan, Jialu, Sichen and Eric.

8dad91b518f8bdc4f8342344c5523d8.jpg

Photo taken in July, 2019. From left to right: Sichen, Jialu, David, Chengliang, Ruihan, Hanghui, Jiaji, Xiaoxuan, Eric and Yifan. 

WechatIMG115.jpeg

Photo taken in August, 2020. From left to right: Shiyi, Yifan, Hongquan, Jiaji, Xiaoxuan, Sichen, Eric, David, Zhiwei, Yin and Hanghui.

group2021.jpeg

Photo taken in May, 2021. Counterclockwise: Zhiwei, Hanghui, Jiaxuan, Jiaji, David, Yifan, Eric, Hongquan, Yilu.

group2021-2_edited.jpg

Photo taken in May, 2021. Left to right: Zhiwei, Hongquan, Yilu, Jiaxuan, David, Jiaji, Hanghui, Yifan, Eric.

bottom of page