Photo taken in October 2017. From left to right: Yuewen's wife, Yuewen, Ruihan and Hanghui.

Photo taken in August, 2018. From left to right: Chengliang, Hanghui, Ruihan, Xin and Jiaji.

Photo taken in April, 2019. Clockwise from left: Jiaji, Yifan, Ruihan, Hanghui, David, Xiaoxuan, Jialu, Sichen and Eric.

Photo taken in July, 2019. From left: Sichen, Jialu, David, Chengliang, Ruihan, Hanghui, Jiaji, Xiaoxuan, Eric and Yifan. 

Photo taken in June, 2020. From left: Yin, Shiyi, Hongquan, Zhiwei, Jiaji, Hanghui, Yifan, Eric, Xiaoxuan and Sichen.